Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów
Słowo wstępne
Od Redaktora

CZĘŚĆ I

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH W ŚWIETLE DYREKTYWY 98/34/WE (DYREKTYWY 2015/1535/UE)

Jan Barcz
Przepisy ustawy o grach hazardowych jako „przepisy techniczne” – czyli co powiedział i co mógł powiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Fortuna oraz w wyroku w sprawie Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.?
Ziemowit Cieślik
Ocena zmian wprowadzonych do ustawy o grach hazardowych po dokonaniu ostatniej notyfikacji zawierającej art. 14 ust. 1 u.g.h. – czy Rzeczpospolita Polska powinna ponownie notyfikować projekt zmian?
Radosław Maruszkin
Poprawność procesu ustawodawczego ustawy o grach hazardowych w kontekście dyrektywy 2015/1535/UE ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

CZĘŚĆ II

SKUTKI BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH W ŚWIETLE PRAWA UE

Monika Szwarc
Obowiązki państw członkowskich w zakresie notyfikacji przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE oraz skutki ich naruszenia (w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Dawid Miąsik
Czy wykładnia prawa unijnego w orzeczeniach prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wiążąca dla polskich organów stosujących prawo?
Agnieszka Sołtys
Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych
Piotr Bogdanowicz
Brak notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych a Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

CZĘŚĆ III

SKUTKI BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ KRAJOWYCH

Andrzej Kisielewicz
Skutki nienotyfikowania przepisów technicznych dla postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Jacek Sobczak
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych dla pozycji oskarżonego
Leszek Wilk
Praktyczne aspekty i skutki nienotyfikowania przepisów technicznych dla sankcji administracyjnych i karnych
Anna Młynarska-Sobaczewska
Zakres i skutki art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych z perspektywy prawa konstytucyjnego i zasad techniki legislacyjnej

CZĘŚĆ IV

ASPEKTY KONSTYTUCYJNE BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW
TECHNICZNYCH

Marzena Laskowska
Notyfikacja – Konstytucja – Trybunał Konstytucyjny
Marcin Wiącek
Proporcjonalność ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 4/14
Monika Domańska
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle zagadnień prawa Unii Europejskiej
Marcin Gorski
Czy sądy krajowe są związane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 4/14?

CZĘŚĆ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA W KONTEKŚCIE BRAKU NOTYFIKACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH

Monika Kawczyńska
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z naruszeniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych – z perspektywy prawa UE
Piotr Hoffman
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną na skutek zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych
Ada Paprocka
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako środek zapewniający ochronę jednostek przed skutkami stosowania sankcji za naruszenie nienotyfikowanego przepisu technicznego
Marek Jeżewski
Zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami, naruszenie obowiązku notyfikacji zakazu wbrew dyrektywie 98/34/WE a swoboda regulacyjna państwa w świetle umów o popieraniu i ochronie inwestycji

CZĘŚĆ VI

PRZEPISY O RYNKU WEWNĘTRZNYM UE WOBEC USTAWY O GRACH
HAZARDOWYCH – WYBRANE ASPEKTY

Maciej Taborowski
Notyfikacja to nie wszystko. Zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami w świetle przepisów o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Anna Zawidzka-Łojek
Zróżnicowanie obszarów wrażliwych. Test proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym hazardu